İTÜ DF KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN KURULUŞU VE GEÇİRDİĞİ DIŞ DENETİMLER

İTÜ Denizcilik Fakültesi Kalite Yönetim Sistemi (İTÜDF-KYS), aşağıda sıralanan referans mevzuatlar ile uyumluluk çerçevesinde yapılandırmıştır.

• 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

• 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu

• 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

• Yükseköğretim Kalite Güvence Yönetmeliği

• İTÜ Atama Yükseltme Ölçütleri ile ilgili Senato Esasları

• İTÜ Denizcilik Fakültesi Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği

• STCW 78 Sözleşmesi ve Değişiklikleri,

• Denizcilik Eğitimi Denetleme ve Kalite Standartları Esasları Hakkında Yönetmelik

• Gemi Adamları Yönetmeliği Bağlısı Eğitim ve Sınav Yönergesi

• Diğer Ulusal Mevzuat

Yapılandırılan KYS, Avrupa Birliği Deniz Emniyeti Ajansı (EMSA) tarafından yürütülen denizcilik eğitimi açısından ülke denetimlerinde dikkate alınması gereken kriterleri de karşılar niteliktedir. Fakültenin, kalite güvence politikası, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (UDHB) ile Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılmış olan protokolde (Yükseköğretim kurumlarının STCW Sözleşmesi gerekleri kapsamında sürekli izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik protokol) tanımlanan gerekleri dikkate alacak şekilde belirlenmiştir. Tanımlanan güvence politikası doğrultusunda, 2003 yılından itibaren belgelendirilerek yapılandırılan İTÜDF-KYS, ilgi mevzuatlardaki değişiklikler ve sistemin uygulamalarında elde edilen bulgular çerçevesinde sürekli olarak iyileştirilmektedir. Bahsi geçen tüm faaliyetler, fakülte organizasyonu içerisin de doğrudan Dekan’ a bağlı olarak yapılandırılan Kalite Koordinatörlüğü birimi tarafından yürütülmektedir.

İTÜDF-KYS, fakülte iş akışlarını ve denetim kriterlerini dikkate alan, süreç esaslı bir dokümantasyon yapısı üzerine kurulmuştur. Sistemin tasarımında, i) İlgili süreçlerin aşamaları ve birbiri ile ilişkileri belirlenmiştir, ii) Süreçlerin verimli bir şekilde işlemesi ve kontrollerinin sağlanması için gerekli yöntemler ve kriterler belirlenmiştir, iii) Süreçlerin izlenmesi için gerekli bilgi kaynakları tanımlanmıştır, iv) Süreçlerin sürekli iyileştirilmesi sağlayacak olan alt mekanizmalar belirlenmiştir.

 İTÜDF-KYS, “Doküman Hazırlama ve Kontrol Prosedürüne” göre dört seviyede dokümante edilmiştir: i) Kalite El Kitabı, ii) Kalite Sistemi Prosedürleri, iii) Kalite Sistemi Talimatları, iv) Kalite Sistemi Destek Dokümanları (Planlar, Listeler, Formlar, Çizelgeler, Görev tanımları)

İTÜDF’de oluşturulan tüm iç kaynaklı dokümanlar Doküman Kontrol Prosedürüne göre hazırlanır. Dokümanlar, ilgili bölüm yetkilileri ve çalışanlarının katkısı ile kalite koordinatörlüğü tarafından    hazırlanır ve doküman kodu verilir. Kalite Koordinatörü tarafından   imzalandıktan  sonra Dekan  onayına sunularak yürürlüğe konur.

 

 

 

İTÜ DF KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN GEÇİRDİĞİ DIŞ DENETİMLER

 

  • 2004 yılında T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Bağımsız Denetleme Kurulu tarafından denetleme.
  • 2006 yılında T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Bağımsız Denetleme Kurulu tarafından denetleme.
  • 2009 yılında T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Bağımsız Denetleme Kurulu tarafından denetleme.
  • 2009 European Maritime Safety Agency (EMSA) tarafından denetlenerek onaylanmıştır.
  • 2011 yılında T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından oluşturulan İzleme ve Değerlendirme Komitesi tarafından denetleme.
  • 2014 yılında T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından oluşturulan İzleme ve Değerlendirme Komitesi tarafından denetleme.
  • 2015 yılında  T.C.  Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından oluşturulan İzleme ve Değerlendirme Komitesi tarafından tekrar denetlenmiştir.
  • 2015 yılında  European Maritime Safety Agency (EMSA) tarafından denetlenerek onaylanmıştır.
  •   (EMSA) tarafından denetlenmiş
  • 2017 yılında T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından oluşturulan İzleme ve Değerlendirme Komitesi tarafından denetlenmiştir.